الخميس، 22 مارس 2012

بو ئه وه ى باسوردى ورد بو فولده ر دابنين

بو ئه وه ى باسوردى ورد بو فولده ر دابنين

Opne Nodpad and write this Code


cls
@ECHO OFF
title Folder Locker by Egy_Tech
if EXIST "Control Panel.{21EC2020- 3AEA-1069- A2DD-08002B30309 D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM

echo this programes by Egy_Tech

echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
color A2
ren Locker "Control Panel.{21EC2020- 3AEA-1069- A2DD-08002B30309 D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020- 3AEA-1069- A2DD-08002B30309 D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== CREAT PASSWORD goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020- 3AEA-1069- A2DD-08002B30309 D}"
ren "Control Panel.{21EC2020- 3AEA-1069- A2DD-08002B30309 D}" Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker created successfully
goto End
:End
CREAT PASSWORD وشه ى نهينى خوت بنوسه له شوينى
name.bat باشان له سه ر ديسك توب خه زنى بكه
ئينجا هه ر له سه ديسك توب ده بل كليك له سه بكه
(Y/N)ئينجا داوات لى ده كات تو دلنياى كه فولده ره كه ت بشاريه وه
بيتى Y دابكه ره بو دلنيابوون ئينجا فولده ر ده بيته وه به ناوى loker
باشان ئه و فولدر و فايل كه ده ته ويت بيشاريه وه راياده كشيه نا و فولده رى loker
باشان بو كردنه وه ى فولده ره شاراوه كه كليك له سه ر برنامه ى loker دوات ليده كات كه ووشه ى نهينى داخل بكه باشان enter بكه
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق